شماره د رسنۍ نوم د امتیاز څښتن د موبایل شمېره مسؤل مدیر د موبایل شمېره
1 کندهار ملي تلویزون نور الله نوري 0700201309 رحمت الله رحمت 0700304612