شماره رسنۍ نوم امتیاز څښتن موبایل مسئول مدیر موبایل
1 اثر اوونیزه عبدالسمیع غرتمل 0700306176 عطاءالله بریالی 07011111743/0706066068
2 اوربند اوونیزه احمد لودین 0700308275 احمد لودین 0700308275
3 ټاټوبۍ اوونیزه عبدالحلیم حلمیار عبدالمتین متین 0700320082
4 ارګ محمد مقصود ضمیر 0700061230 جان محمد صالح 0700329120