اوونیزه

شماره د رسنۍ نوم د امتیاز څښتن د موبایل شمېره مسؤل مدیر د موبایل شمېره
1 طلوع  افغان اوونیزه د اطلاعاتو فرهنګ ریاست 0706479864 احسان الله سعادت 0706479864