شماره د رسنۍ نوم دامتیاز څښتن دموبایل شمېره مسؤل مدیر موبایل فریکونسي
1 کندهار ملي راډیو نورالله نوري 0700251209 رحمت الله رحمت 0700304612/0703517016 105.2FM
2 پوهنتون ږغ راډیو کندهار پوهنتون 0700343905 رحمت الله حقمل 0700343905 92 FM