زوړ کندهار (په ځايي کچه د شهر شهر په نوم پیژندل شوی.